Aivosäätiöltä 200 000 euroa aivojen ja hermoston tutkimukseen – kohteina mm. Alzheimerin tauti ja kiusaamisen vaikutus aivoihin

Aivosäätiö on myöntänyt 36 tutkijalle apurahan aivoihin ja hermostoon liittyvän tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseksi. Tutkimuksia rahoitetaan vuonna 2022 yhteensä 200 000 eurolla. Aivosäätiön lahjoitusvaroin rahoittamien tutkimusten aiheita ovat muun muassa Alzheimerin tauti ja työikäisten muistisairaudet, kiusaamisen vaikutus aivoihin, äidin raskauden aikaisen stressin ja masennuksen vaikutus lapseen sekä servikaalinen dystonia eli tahdonalaisten lihasten liikkeiden säätelyhäiriö niskan ja hartioiden alueella. Aivosäätiön tavoitteena on, että tutkimuksen avulla tulevaisuudessa yhä harvempi kärsii aivon ja hermoston sairauksista. 


Suurin osa apurahoista kohdistuu väitöskirjatutkimuksiin, ja yksittäiset apurahat ovat suuruudeltaan 1 500–12 000 euroa. Lisäksi Aivosäätiö rahoittaa kahta Suomen Akatemian ja säätiöiden Tieteellä terveyteen (TERVA) -akatemiaohjelman hanketta yhteensä 51 000 eurolla. Aivosäätiö edistää suomalaista aivotutkimusta kokonaan lahjoitusvaroin.

Aivosäätiön tämän vuoden apurahakuun osallistui 103 tutkijaa, joista noin joka neljännelle myönnettiin rahoitus. Suuri osa aivoihin ja hermoihin kohdistuvasta tutkimuksesta jäisi toteutumatta ilman säätiörahoitusta.

Aivosäätiön apurahoista suurin osa myönnetään väitöskirjatutkijoille, sillä etenkin uran alkuvaiheessa heidän on usein muuten vaikea saada rahoitusta. Säätiöiden rooli tutkimuksen tukemisessa on äärimmäisen tärkeä.

– Rahoitamme esimerkiksi FM Birgitta Parangon väitöskirjatutkimusta kiusaamisen aiheuttamista akuuteista ja pitkäaikaisista vaikutuksista aivojen rakenteeseen ja toimintaan.  Tutkimuksesta saadaan tärkeää tietoa nuorten sosiaalisen kanssakäymisen hermostollisesta jäsentelystä, jota voidaan hyödyntää tehokkaampien kiusaamisen ehkäisy- ja interventio-ohjelmien kehittämisessä, kertoo Aivosäätiön toimitusjohtaja Jenni Pajunen.

– Nuorten tutkijoiden rahoittaminen on suomalaisen tieteen tulevaisuuden kannalta aivan oleellista, sillä rahoituksen puuttuminen voi johtaa pahimmillaan lupaavien tutkijoiden siirtymiseen muualle töihin, Pajunen korostaa.

Aivosäätiön tukemat tutkimuskohteet vaihtelevat muistisairauksista aivoverenvuotoihin, kehitysvammatutkimukseen, lastenpsykiatriaan, lihastauteihin ja tapaturmaperäisiin aivovammoihin. Apurahat rahoitetaan lahjoitusvaroista, joita kertyy muun muassa testamenteista, merkkipäivä- ja muistokeräyksista, kuukausilahjoittajilta ja yrityskumppaneilta.

Aivosäätiön lähivuosien tavoitteena on kasvattaa lahjoitusten määrää ja sitä kautta tukea yhä useampia aivotutkijoita.

Aivosairaudet ovat uusi kansantautimme

Puolet naisista ja joka kolmas 45 vuotta täyttänyt mies sairastuu jäljellä olevan elämänsä aikana vakavaan aivosairauteen. Välillisesti sairaus koskettaa vielä useampia – perheenjäseniä, ystäviä ja työtovereita. Aivosairaudet ovat  kalleimmat kansantautimme. Niiden aiheuttama hintalappu suomalaisille on vuosittain yli 10 miljardia euroa. Aivosairauksista koituu neljä kertaa suurempi lasku yhteiskunnalle kuin sydän- ja syöpätaudeista.*

 Aivosäätiön vuodelle 2022 myöntämät apurahat

 Alzheimer-rahasto

 • Hautsalo Katja, TtM: Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä kokemukset -narratiivinen seurantatutkimus, väitöskirja 10 000 €
 • Heikkinen Sami, LL: Epätyypillisten parkinsonismien erotusdiagnostiikka – Uusia työkaluja otsalohkodementian ja epätyypillisten parkinsonismien erotusdiagnostiikkaan, väitöskirja 7 000 €
 • Mikkonen Eloise, FT: Yleisen dementiaan liittyvän neuropatologian esiintyvyys suomalaisissa väestökohorteissa, postdoc 7 000 €
 • Mussalo Laura, prov.: Nenän hajuepiteelin merkitys Alzheimerin taudissa – ilmansaasteiden portti aivoihin? väitöskirja 8 000 €
 • Näkki Kaisa, OTM: Muistisairauksien monet muodot –tutkimus edunvalvonnan tarpeen arvioinnista, väitöskirja 7 000 €
 • Rantapää Minna, TtM, FM: Viittomakielisen muistisairaan henkilön kielellisen vuorovaikutuksen muutokset ja vuorovaikutuksen tukeminen, väitöskirja 9 000 €
 • Wittrahm Rebekka, MSc: Elucidating molecularmechanisms of Alzheimer’sdisease -associated riskgenes, väitöskirja 7 000 €

 Vesa Kaustia -rahasto

 • Heikkinen Anna-Leena, PsM, FM: Työikäisten tiedonkäsittelyn vaikeudet ja varhain alkavat etenevät muistisairaudet, väitöskirja 12 000 €

Lastenpsykiatrian rahasto

 • Ilomäki Miro, PsM: How early experiences matter: impact of early life stressors on brain networks of emotion regulation and mentalization, väitöskirja 6 000 €
 • Jussila Katja, PsM, FT: Autism Spectrum Disorder from Childhood to Young Adulthood; a follow-up study of High-Functioning Individuals, post-doc 6000 €
 • Korhonen Marie, LT: Kehityspolkuja aikuisuuteen: Pitkittäistutkimus äidin masennusoireiden ja lapsen sosioemotionaalisen kehityksen yhteyksistä raskausajalta aikuisuuteen, postdoc 2 500 €
 • Kuusela Katarina, LL: Varhainen vuorovaikutus adoptiolapsilla ja siihen vaikuttavat tekijät Emotionaalisen saatavilla olon arviointimenetelmää hyödyntäen, väitöskirja 5 000 €
 • Leppänen Marika, LT: Keskosena ja täysiaikaisena syntyneiden suomalaisten lasten tapaturma-alttius, somaattinen ja psyykkinen sairastavuus ja siihen vaikuttavat tekijät, postdoc 2 000 €
 • Liskola Krista, MD: Suomeen kansainvälisesti adoptoitujen lasten psyykkinen terveys ja sen häiriöt sekä psykososiaalinen kehitys, väitöskirja 6 000 €
 • Paranko Birgitta, FM: Kiusaamisen akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset aivojen rakenteeseen ja toimintaan, väitöskirja 3 000 €
 • Pirinen Veera, FM: Puheen sujumattomuudet autismikirjon häiriön lapsilla ja nuorilla aikuisilla, väitöskirja 2 000 €

Lastenpsykiatrian rahaston Terttu Arajärvi rahasto

 • Pulli Elmo, LL: Neural features of cognitive skills and executive function in 5-year-olds’ brain, and modifying effects of prenatal stress: a cortical thickness study, väitöskirja 2 000 €
 • Ståhlberg Tiia, LL: Lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden prenataaliset ja perinataaliset riskitekijät. Anxietydisorders among children and adolescents –prenatal and perinatal risk factors, väitöskirja 3 000 €

Lihastautien rahasto

 • Järvilehto Julius, LK: Polyneuropatian esiintyvyys, tautitaakka ja biomarkkerit –hankinnaisten, geneettisten ja immunologisten neuropatioiden erottamisen merkitys potilaiden diagnostiikkaan ja hoitoon, väitöskirja 1 500 €
 • Tolonen Marko, lehtori: Lapsen hengitysvaikeuden tunnistamisen ja diagnostisen ajattelun oppiminen, väitöskirja 1 500 €

Neurologiarahasto

 • Andrade Pedro: Biomarkers for epileptogenesis after traumatic brain injury ‐ focus on sleep, väitöskirja 4 500 €
 • Asikainen Aleksanteri, LK: Subaraknoidaalivuodon väestötasoinen ilmaantuvuus sekä subaraknoidaalivuodon hoitokustannukset ja kuolleisuus sairaanhoitopiireittäin, väitöskirja 4 000 €
 • Kokkonen Aleksi, LK: Servikaalisen dystonian aivoverkostot, väitöskirja 4 500 €
 • Seppälä Kerttu, DI: Opioidi-ja serotoniinijärjestelmien osuudet pelon ja mielihyvän kokemisessa ja säätelemisessä, väitöskirja 4 500 €
 • Vallinoja Jaakko, DI: Functional connectivity of the sensori motorsystem in children and adolescents in healthy and diseased brain, väitöskirja 4 500 €

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto

 • Eeva Kokkola, LL: Synnynnäisen sytomegaloviruksen pitkäaikaisennuste, väitöskirja 9 000 €
 • Riikka Lindström, PsT: Puheen ja sen prosodisten piirteiden aivoperusta autismikirjossa, postdoc 5 000 €
 • Jael Virtanen, KM: Mentalisaatio ja lapsen haastava käyttäytyminen, väitöskirja 5 500 €

 Aivosäätiön yleisrahasto

Suomen Akatemian ja säätiöiden Tieteellä terveyteen (TERVA) -akatemiaohjelma 2018-22:

 • Radiologian professori Vesa Kiviniemi, työryhmä: Dementian hoito veriaivoesteen avauksella glymfaattista puhdistusta parantaen, Oulun yliopisto. 25 500 €.
  • Hankkeesta saavat rahoitusta myös emeritusprofessori, tutkimusjohtaja Kari Alitalo, professori Lauri Eklund, dosentti, TkT Teemu Myllylä ja väitöskirjatutkija Jari Jukkola  
 • Neurofysiologian professori Sampsa Vanhatalo, työryhmä: Imeväisen aivorytmit: Älyvaatteista laskennalliseen analyysiin ja hoidon monitorointiin (RIB), Helsingin yliopisto. 25 500 €. Tästä hankkeesta rahoitusta saavat 2021-22:
  • Anastasia Gallen: Early cascades of neurodevelopment: From infant’s mobtility and neural activity to later neurocognition, väitöskirja 13 200 €
  • Einari Vaaras: Datariippumattomien annotointimenetelmien kehittäminen lääketieteelliselle aikasarjadatalle, väitöskirja 15 120 €

 

*Luvut ovat arvioita, sillä tarkkoja tietoa aivosairauksien aiheuttamista kustannuksista ei ole.

 

LISÄTIETOJA:

Aivosäätiö, toimitusjohtaja Jenni Pajunen

Puh. 0400 933 938

jenni.pajunen@aivosaatio.fi


Nuorten tutkijoiden rahoittaminen on suomalaisen tieteen tulevaisuuden kannalta aivan oleellista, sillä rahoituksen puuttuminen voi johtaa pahimmillaan lupaavien tutkijoiden siirtymiseen muualle töihin.


Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeemme ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.
Se sisältää uutisia aivotutkimuksesta, tutkijoista ja apurahoista
sekä tapahtumista ja muusta toiminnastamme.Sentti ajatuksista – tee elämäsi lahjoitus. Lahjoittamalla autat aivotutkimusta, ja hyvin todennäköisesti myös itseäsi.

Lahjoita