Sääntömme

Sääntömme

Säätiön valtuuskunta on hyväksynyt säännöt 25.4.2017 ja
Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt säännöt 6.11.2017

 

SUOMEN AIVOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

 

1§ Toiminimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on ”SUOMEN AIVOSÄÄTIÖ sr”, ruotsiksi ”HJÄRNSTIFTELSEN I FINLAND sr ” englanniksi FINNISH BRAIN FOUNDATION sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

 

2§ Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on neuro- ja mielenterveysalan kehittäminen ja tukeminen.

Tarkoituksensa mukaan säätiö kehittää, edistää ja tukee

  • aivojen ja hermoston kehityksen, toiminnan, hyvinvoinnin, terveyden ja sen häiriöiden sekä mielenterveyden ja sen häiriöiden ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen tutkimusta,
  • aivoihin kohdistuvan tiedon ja tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä ja hyödyntämistä,
  • hermoston, mielen, aistien ja lihasten ja niihin läheisesti liittyvien sairauksien ehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa

– rahoittamalla erilaisia alan kehittämis- ja tutkimushankkeita,

– myöntämällä apurahoja, avustuksia, palkintoja ja tunnustuksia tutkimusryhmien, yksittäisten tutkijoiden ja yhteisöjen toiminnan tukemiseksi ja neuroalan sekä mielenterveysalan opetus- ja kehittämishankkeisiin,

– harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa,

– tukemalla alan hoito- ja tutkimuslaitosten toimintaa,

– edistämällä potilaiden, omaisten ja henkilökunnan hyvinvointia.

 

3§ Peruspääoma ja rahastot

Säätiön omaisuus koostuu Alzheimer-säätiön, Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön, Neurologiasäätiön ja Rinnekodin tutkimussäätiön sulautumisen seurauksena perustetulle säätiölle siirtyneestä omaisuudesta.

Säätiöllä on oikeus ottaa ja vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä muulla säätiölain sallimalla tavalla kartuttaa omaisuuttaan. 

Säätiön alaisuuteen voidaan myös perustaa erillisrahastoja, joilla voi olla oma hoitokuntansa. Mikäli säätiölle omaisuutta luovuttanut lahjoittaja tai testamentin tekijä antaa erityisiä määräyksiä luovuttamiensa varojen käytöstä, noudatettakoon näitä määräyksiä, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.

Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

Säätiölle peruspääoman ja erillisrahastojen lisäksi kertyvistä varoista muodostetaan yleisrahasto, jonka pääoma ja tuotto voidaan säätiön hallituksen määräämällä tavalla käyttää säätiön tarkoitusten toteuttamiseksi.

Säätiön rahavarat on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti noudattaen hyvää säätiötapaa.

 

4§ Valtuuskunta

Valtuuskunnan tehtävänä on tukea säätiön tarkoituksen toteutumista, tarjota näkemyksiä ja suosituksia hallitukselle toiminnan ja talouden kehittämiseksi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

Valtuuskunta nimittää ja erottaa hallituksen jäsenet.
Valtuuskunta voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden, jos vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnä olevista valtuuskunnan jäsenistä sitä kannattaa. Erottamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin, kun erottamisoikeus koskee näitä sääntöjä rekisteröitäessä kuluvaa toimikautta, jollei jäsen anna suostumustaan erottamisoikeudelle. 

Päätöstä hallituksen jäsenen erottamista koskevasta asiasta ei saa tehdä, jos asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa.

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Kolmannes valtuuskunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa sen valtuuskunnan kokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu. 

Jos valtuuskunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, valitaan seuraavassa valtuuskunnan kokouksessa hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Säätiön perustajat valitsevat ensimmäisen valtuuskunnan jäsenet. Valtuuskunta valitsee tämän jälkeen jäsenet erovuorossa olevien tilalle kuultuaan Alzheimer-säätiön työtä jatkavan erillisrahaston hoitokuntaa, Suomen Lastenpsykiatriyhdistystä, Rinnekotisäätiötä ja Suomen Neurologista yhdistystä.

Valtuuskunta kokoontuu ainakin kaksi kertaa vuodessa. Valtuuskunnan vuosikokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa.

 

5§ Valtuuskunnan kokoukset

Kevätkokouksessa on esiteltävä

  1. edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus

Kevätkokouksessa valtuuskunta antaa lausunnon

  1. tuloslaskelmasta ja taseesta 
  2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Kevätkokouksessa on valittava

4. erovuorossa olevien valtuuskunnan jäsenten tilalle uudet jäsenet kuitenkin niin, että jäsen voidaan valita enintään kolme kertaa peräkkäin
5. valtuuskunnalle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
6. tilikaudeksi säätiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamieheksi tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja
7. säätiölle tieteellinen asiantuntijaryhmä arvioimaan apurahahakemuksia. Tieteelliseen asiantuntijaryhmään voidaan valita myös valtuuskunnan jäseniä.
8. säätiön erillisrahastoille hoitokunnat

Kevätkokouksessa on lisäksi päätettävä

  1. muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Syyskokouksessa valtuuskunta antaa lausunnon

  1. seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

Syyskokouksessa on valittava

  1. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että vuosittain kolmasosa hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi tai hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi.

Syyskokouksessa on lisäksi päätettävä

  1. muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Jos eri mielipiteitä ilmaantuu, ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä muilta osin vaadita määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalin ollessa kyseessä arpa.

Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun neljä valtuuskunnan jäsentä tai säätiön hallitus sitä vaatii. Kutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköisesti niille jäsenille, jotka tässä tarkoituksessa ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

Valtuuskunnan kokouksen avaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai varapuheenjohtajankin ollessa estynyt joku saapuvilla oleva valtuuskunnan jäsen.

Hallituksen jäsenillä on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtuuskunnan kokouksissa.

Valtuuskunnan kokouksista on tehtävä pöytäkirja, jonka laatii ja allekirjoittaa kokouksen puheenjohtajan määräämä henkilö. Pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja kaksi kokouksen tähän tehtävään valitsemaa henkilöä.

 

6§ Hallitus

Hallitus huolehtii säätiön omaisuudesta, hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään seitsemän ja enintään kaksitoista jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. 

Hallitus edustaa säätiötä, valmistelee valtuuskunnan kokouksissa käsiteltävät asiat. 

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitsee valtuuskunta hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Säätiön hallitus voi valita toimitusjohtajan tai asiamiehen, joka hoitaa säätiön juoksevia asioita.

 

7§ Erillisrahastot 

Säätiö voi varoja kerätessään ottaa varoja ja lahjoituksia joko säätiön yleisrahastoon tai erillisrahastoihin. Säätiön valtuuskunta nimeää hoitokunnat kolmeksi vuodeksi kerrallaan erillisrahastojen hoitokuntien esityksestä. Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön varoista muodostetun erillisrahaston hoitokunnan tulee kuulla esitystä tehdessään Suomen Lastenpsykiatriyhdistystä, Neurologiasäätiön varoista muodostetun erillisrahaston hoitokunnan Suomen Neurologista yhdistystä ja Rinnekodin tutkimussäätiön varoista muodostetun erillisrahaston hoitokunnan Rinnekoti-säätiötä. Alzheimer-säätiön varoista muodostetun erillisrahaston hoitokuntaa nimettäessä tulee kuulla kyseisen säätiön varoista muodostetun erillisrahaston hoitokuntaa.

Erillisrahaston hoitokunta tai sen valitsema asiantuntijaryhmä arvioi rahastolle tulleet apurahahakemukset. Erillisrahaston hoitokunta tekee esityksen hallitukselle erillisrahastosta jaettavista apurahoista. 

Apurahahakemuksia arvioivan rahaston hoitokunnan tai asiantuntijaryhmän jäsen ei arvioi oman ohjattavan tai ryhmän jäsenen apurahahakemusta. Läheinen sukulaisuussuhde estää myös apurahahakemuksen arvioimisen. 

Ennen hoitokunnan esityksestä poikkeavan päätöksen tekemistä hallituksen tulee kuulla Suomen Lastenpsykiatriyhdistystä, kun kyseessä on Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön varoista muodostettu erillisrahasto, Suomen Neurologista yhdistystä, kun kyseessä on Neurologiasäätiön varoista muodostettu erillisrahasto ja Rinnekoti-säätiötä, kun kyseessä on Rinnekodin tutkimussäätiön varoista muodostettu erillisrahasto. 

Hoitokunta voi valita itselleen tieteellisen asiantuntijaryhmän.

Erillisrahastojen vuosittainen tuotto otetaan lyhentämättömänä kyseiseen erillisrahastoon.

Yleisrahaston kartuttamiseksi erillisrahastolle lahjoitetuista varoista otetaan 5 % säätiön yleisrahastoon.

 

8§ Säätiön edustaminen 

Säätiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden säätiön edustamiseen kaksi yhdessä.

 

9§ Tilinpäätös

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi ja tilit on päätettävä ja luovutettava tilintarkastajalle helmikuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa kahden viikon kuluessa siitä, kun he ovat saaneet tilinpäätöksen.

 

10§ Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Säätiön sääntöjen muuttamiseen ja säätiön purkamiseen vaaditaan, että ehdotuksia on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa hallituksen jäsenistä. Uudet säännöt tai säätiön purkaminen hyväksytään kahdessa kokouksessa ja toisessa kokouksessa tulee olla läsnä kolme neljäsosa kaikista hallituksen jäsenistä.

Sääntöjen muuttamista koskeva päätös tulee voimaan vain, jos Patentti- ja rekisterihallitus sen hyväksyy.

 

11§ Varojen luovuttaminen säätiön purkautuessa

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, tulee varat luovuttaa hallituksen päätöksellä säätiön erillisrahastojen tarkoitusperiä lähellä oleville yhteisöille.

 

12§ Muut määräykset

Muilta osin säätiön toiminnassa noudatetaan voimassa olevia säätiölain säännöksiä.

Lahjoita aivotutkimukseen

Lahjoita

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeemme ilmestyy 8-10 kertaa vuodessa.
Se sisältää uutisia aivotutkimuksesta, tutkijoista ja apurahoista
sekä tapahtumistamme, kampanjoistamme ja muusta toiminnastamme.