Aivosäätiön myöntämät apurahat

Aivosäätiön myöntämät apurahat

Aivosäätiö myöntää vuosittain apurahoja aivotutkimukseen

Aivosäätiö myöntää vuosittain apurahoja aivojen ja hermoston toimintaan tai niihin liittyviin sairauksiin ja häiriöihin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Tuemme Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien, kehitysvammojen, lasten- ja nuorisopsykiatrian, lihastautien, neurokirurgian sekä neurologian (aivovammojen, aivoverenkiertohäiriöiden, epilepsian, MS-taudin ja Parkinsonin taudin) tutkimusta. 

Tutkimukset selvittävät aivoperäisten sairauksien ja häiriöiden syntymekanismeja, edistävät niiden varhaista tunnistamista ja hoitoa sekä tuovat uutta tietoa aivoterveyteen vaikuttavista tekijöistä.

Voit tutustua Aivosäätiön tukemiin tutkijoihin täällä.

Aivosäätiön apurahojen hakuaika on vuosittain elokuussa. Voit lukea lisää apurahojen hakemisesta täällä.

Aivosäätiön myöntämät apurahat 2010-2022

Alzheimerin tauti, otsalohkodementia ja muut dementoivat sairaudet
526 950,00 €

Lasten- ja nuorisopsykiatria, mm. ADHD ja autismi
469 880,00 €

ALS, SMA ja muut lihastaudit
22 805,00 €

Aivoverenkiertohäiriöt, epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti ja muut neurologiset sairaudet
276 700,00 €

Kehitysvammaisuus
399 290,00 €

Aivosäätiön yleisrahastosta myönnetyt apurahat, mm. aivojen glymfaattisen järjestelmän tutkimus ja lastenneurologia
250 800,00 €

Myönnetyt apurahat

Vuonna 2022 myönnetyt apurahat

Alzheimer-rahasto (myönnetyt apurahat yht. 105 000 euroa, 12 tutkimusta, joista 11 väitöskirjoja)

Arjama Anna-Liisa: The Ethical Competence of care workers, the Ethical Climate and Expectations Regarding Aging in the context of Long-term Care of Older People. Väitöskirja, 8 000 €

Haapasalo-Tuomainen Karita: Amyloidiplakkien merkitys mikrobi-infektiossa 9 000 €

Hietanen Tomi: Solumalleista potilaisiin: mikrogliojen toiminnalliset ja patologiset muutokset C9orf72 toistojaksomonistumaan liittyvässä otsa-ohimolohkorappeumassa. Väitöskirja, 10 000 €

Jaatinen Roope: Psychocognitive sequele in older hip fracture population – a follow-up study (Lonkkamurtuman psykokognitiiviset seuraukset iäkkäässä väestössä – seurantatutkimus). Väitöskirja, 4 000 €

Kipinoinen Teemu: Insuliiniresistenssin vaikutus neuroinflammaatioon ja aivojen rakenteellisiin muutoksiin. Väitöskirja, 9 000 €

Mussalo Laura: Tieliikenneperäisten nanohiukkasten vaikutukset Alzheimerin taudin potilaiden nenän hajuepiteelin soluihin ja niiden aiheuttamat metaboliset muutokset terveillä ja Alzheimerin taudin potilailla. Väitöskirja, 9 000 €

Pesonen Terhi: Wellbeing and quality of life among people with dementia living in long-term care facilities Hyvinvointi ja elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoidossa asuvilla muistisairailla ihmisillä. Väitöskirja, 5 000 €

Rantapää Minna: Viittomakielisen muistisairaan henkilön vuorovaikutuksen muutokset ja vuorovaikutuksen tukeminen. Väitöskirja, 9 000 €

Tikkanen Veera: Työikäisten muistisairauksiin liittyvät toiminnanohjauksen ongelmat. Väitöskirja, 10 000 €

Teräs Tea: The association of self-reported and objectively measured sleep with cognitive domains in late mid-life. Väitöskirja, 9 000 €

Varjonen Anni: Brain Imaging Markers and Risk Factors of Alzheimer’s Disease in Cognitively Discordant Twins. Väitöskirja 8 000 €

Vesa Kaustia -rahasto

Soppela Helmi: Otsa-ohimolohkorappeumien ei-perinnölliset riskitekijät sekä diagnoosia edeltävät sosiodemografiset ominaispiirteet. Väitöskirja, 15 000 €

 

Lastenpsykiatrian rahasto (myönnetyt apurahat yht. 56 000  euroa, 15 tutkimusta, joista 12 väitöskirjoja)

Hamal Manisha: Bullying among Finnish adolescents and its impact on their physiological and psychological health (Suomalaisten nuorten kiusaaminen ja sen vaikutukset fysiologiseen ja psykologiseen terveyteen). Väitöskirja, 4 000 €

Karppa Elina: Virtuaalitekniikalla ohjatun syvähengityksen ja rentoutumisen harjoittelu lasten ja nuorten hoidossa – Virtual reality -mediated deep breathing and relaxation training in pediatric and psychiatric care. Väitöskirja, 2 500 €

Kurkinen Karoliina: Elimistön aineenvaihdunnalliset muutokset psykiatrisissa sairauksissa nuorilla avohoitopotilailla. Väitöskirja, 6 000 €

Lahti Katri: Child and youth victimization and its psychiatric associates in Finnish school children, adolescents and in child psychiatric clinical sample of children. Väitöskirja, 3 500 €

Merzon Liya:    Combining Virtual Reality and Machine Learning to Improve ADHD Diagnostics. Väitöskirja, 4 000 €

Nikula Merja: VIREXFUN: Virtuaalitodellisuus lasten toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden häiriöiden kuntoutuksessa. Väitöskirja, 4 000 €

Penttilä Sanni: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja paljon palveluja tarvitsevien lasten ja nuorten psyykkinen ja fyysinen terveys sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö – North Karelia Collective Impact -study (NKCI-study). Väitöskirja, 3 000 €

Ronkainen Päivi: Lapsen nukkuminen, äidin psyykkinen kuormitus ja istukkakudoksen metabolian säätelyhäiriöt. Väitöskirja, 4 000 €

Seppälä Vilja: Maternal stress and endogenous steroid hormones: their associations and implications for child neurodevelopment. Väitöskirja, 6 000 €

Sidoroff Marianne: Autismin kirjolla: Pitkittäistutkimus sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeuksien ja autismikirjon piirteiden esiintyvyydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä väestöpohjaisessa syntymäkohorttiaineistossa, 3 500 €

Silver Eero: Varhaiset altisteet, 5-vuotiaiden aivot ja kognitiiviset taidot: aivojen rakenteellinen tutkimus FinnBrain syntymäkohortissa. Väitöskirja, 3 000 €

Upadhaya Subina: Understanding the prenatal and perinatal risk for depression in children and adolescents: are sex and age of onset in depression important to consider? 4 000 €

Lastenpsykiatrian rahaston Terttu Arajärvi rahasto

Jallow Janhed: ADHD:n Varhaiset Riskitekijät. Prenatal Maternal Inflammation, Stress, And Breastfeeding, Child Temperament and Character Predicting ADHD in Adolescence. Väitöskirja, 2 000 €

Kortesluoma Susanna: Vauvaiän stressinsäätelyn ja suolistomikrobiston muuntunut toiminta ja kehitys lapsuuden käytös- ja tunne-elämän häiriöiden taustamekanismina äidin raskausajan mielialaoireille altistuneissa lapsissa. Väitöskirja, 2 500 €

Luomala Suvi: Verkkovalmennukset osana pikkulapsipsykiatriasta hoitoa. Tutkimus on osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin TaysHuoma-palvelu pikkulapsipsykiatristen palvelujen saatavuuden ja laadun varmistajana ja terveystiedon tuottajana -tutkimushanketta. 3 500 €

Lisäksi rahastosta jaetaan kannustuspalkintona 500 €, jonka saajasta päätetään myöhemmin.

 

Neurologiarahasto (myönnetyt apurahat yht. 34 000 euroa, kahdeksan väitöstutkimusta)

Eklund Mikael: Measuring and manipulating brain dopamine function – Aivojen dopamiinitoiminnan mittaaminen ja siihen vaikuttaminen. Väitöskirja, 4 000 €

Eriksson Marika: Cerebral small-vessel disease and stroke in type 1 diabetes: impact of blood pressure, diabetic retinopathy, and haptoglobin genotype. Väitöskirja, 4 000 €

Haanpää Anna: Neuronaaliset autovasta-aineet ja näihin yhdistyvät neurologiset ilmentymät – tautiryhmän kirjo, hoito ja uusien immunologisten mekanismien tunnistaminen epilepsiapotilailla (AI-EPI). Väitöskirja, 4 000 €

Huuska Nora: Seerumin amyloidi A, imusuonet ja lymfosyytit tulehdusvasteen säätelyssä aivovaltimoaneurysman seinämässä. Väitöskirja, 4 000 €

Ketonen Saku: Suomen kansallinen kalloimplanttirekisteritutkimus. Väitöskirja, 4 000 €

Laakkonen Johanna: Veriaivoesteen mallintaminen MS-tautitutkimusta varten Organ-on-Chip-alustalla potilasperäisillä indusoiduilla uudelleenohjelmoiduilla kantasoluilla. Väitöskirja, 6 000 €

Puhakka Inka: Säännöllisten poliklinikkakäyntien ja magneettikuvantamiskontrollien hyöty primaarin aivolymfooman (PCNSL) uusimisen havaitsemisessa ja aivolymfoomapotilaiden elämänlaadun arviointi. Väitöskirja, 4 000 €

Waggan Imran: Exploring neurodegeneration and neuroinflammation in Parkinson’s disease with Adenosine A2A receptor PET imaging – ‘hitting two targets with one arrow’. Väitöskirja, 4 000 €

 

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto (myönnetyt apurahat yht. 43 000 euroa, kahdeksan tutkimusta, joista seitsemän väitöskirjoja)

Daura Sarroca Eduard : Neurodevelopmental role of cystatin B in the regulation of histone H3 tail proteolysis – study on the molecular pathogenic mechanisms of progressive myoclonus epilepsy type 1.  Väitöskirja, 7500 €

Granö Sirpa : Kehitysvammaisten ihmisten siirtymä vanhuuden eläkeläisyyden vaiheeseen. Väitöskirja, 6500 €

Kaaja Juhana: PASSAATTI-kehitysvammaisten mielenterveyshanke. Väitöskirja, 3000 €

Lähdetie Jaana : Vauvan epilepsia voi vaurioittaa pysyvästi aivoja ja aiheuttaa kehitysvammaisuutta. 2000 €

Paavola Satu : Puheen sosiaalisen havaitsemisen ja ymmärtämisen kuntoutus virtuaaliympäristössä. Väitöskirja, 7000 €

Ropafadzo Mzezewa: Functional epilepsy modelling- a novel platform for studying human stem cell-derived neuronal networks. Väitöskirja, 3000 €

Pitkonen Juho:  Neurotransmitteri ja urokinaasi plasminogeeni aktivaattori häiriöt Fragile X syndrooman astrosyyteissä. Väitöskirja, 8000 €

Tuiskula Anna : Syntymäasfyksian vaikeusasteen merkitys lapsen neurokognitiiviselle kehitykselle. Väitöskirja, 6000 €

 

Lihastautien rahasto ja Aivosäätiön yleisrahasto (myönnetyt apurahat yht. 12 000 euroa, kaksi tutkimusta, joista toinen väitöskirja)

Muuronen Maria : Lasten lihastaudit Suomessa. Väitöskirja, 4000 €

Laaksovirta Hannu,  Saastamoinen Peppiina: ALS-kuolleisuus Suomessa 1973-2020. 8000 €

Vuonna 2021 myönnetyt apurahat

Alzheimer-rahaston vuoden 2021 apurahat:  

 • Hautsalo Katja, TtM: Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä kokemukset -narratiivinen seurantatutkimus, väitöskirja 10 000 €
 • Heikkinen Sami, LL: Epätyypillisten parkinsonismien erotusdiagnostiikka – Uusia työkaluja otsalohkodementian ja epätyypillisten parkinsonismien erotusdiagnostiikkaan, väitöskirja 7 000 €
 • Mikkonen Eloise, FT: Yleisen dementiaan liittyvän neuropatologian esiintyvyys suomalaisissa väestökohorteissa, postdoc 7 000 €
 • Mussalo Laura, prov.: Nenän hajuepiteelin merkitys Alzheimerin taudissa – ilmansaasteiden portti aivoihin? väitöskirja 8 000 €
 • Näkki Kaisa, OTM: Muistisairauksien monet muodot –tutkimus edunvalvonnan tarpeen arvioinnista, väitöskirja 7 000 €
 • Rantapää Minna, TtM, FM: Viittomakielisen muistisairaan henkilön kielellisen vuorovaikutuksen muutokset ja vuorovaikutuksen tukeminen, väitöskirja 9 000 €
 • Wittrahm Rebekka, MSc: Elucidating molecularmechanisms of Alzheimer’sdisease -associated riskgenes, väitöskirja 7 000 €

Vesa Kaustia -rahaston vuoden 2021 apurahat:

 • Heikkinen Anna-Leena, PsM, FM: Työikäisten tiedonkäsittelyn vaikeudet ja varhain alkavat etenevät muistisairaudet, väitöskirja 12 000 €

 

Lastenpsykiatrian rahaston vuoden 2021 apurahat:

 • Ilomäki Miro, PsM: How early experiences matter: impact of early life stressors on brain networks of emotion regulation and mentalization, väitöskirja 6 000 €
 • Jussila Katja, PsM, FT: Autism Spectrum Disorder from Childhood to Young Adulthood; a follow-up study of High-Functioning Individuals, post-doc 6000 €
 • Korhonen Marie, LT: Kehityspolkuja aikuisuuteen: Pitkittäistutkimus äidin masennusoireiden ja lapsen sosioemotionaalisen kehityksen yhteyksistä raskausajalta aikuisuuteen, postdoc 2 500 €
 • Kuusela Katarina, LL: Varhainen vuorovaikutus adoptiolapsilla ja siihen vaikuttavat tekijät Emotionaalisen saatavilla olon arviointimenetelmää hyödyntäen, väitöskirja 5 000 €
 • Leppänen Marika, LT: Keskosena ja täysiaikaisena syntyneiden suomalaisten lasten tapaturma-alttius, somaattinen ja psyykkinen sairastavuus ja siihen vaikuttavat tekijät, postdoc 2 000 €
 • Liskola Krista, MD: Suomeen kansainvälisesti adoptoitujen lasten psyykkinen terveys ja sen häiriöt sekä psykososiaalinen kehitys, väitöskirja 6 000 €
 • Paranko Birgitta, FM: Kiusaamisen akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset aivojen rakenteeseen ja toimintaan, väitöskirja 3 000 €
 • Pirinen Veera, FM: Puheen sujumattomuudet autismikirjon häiriön lapsilla ja nuorilla aikuisilla, väitöskirja 2 000 €

Lastenpsykiatrian rahaston Terttu Arajärvi rahaston vuoden 2021 apurahat:

 • Pulli Elmo, LL: Neural features of cognitive skills and executive function in 5-year-olds’ brain, and modifying effects of prenatal stress: a cortical thickness study, väitöskirja 2 000 €
 • Ståhlberg Tiia, LL: Lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden prenataaliset ja perinataaliset riskitekijät. Anxietydisorders among children and adolescents –prenatal and perinatal risk factors, väitöskirja 3 000 €

 

Lihastautien rahaston vuoden 2021 apurahat:

 • Järvilehto Julius, LK: Polyneuropatian esiintyvyys, tautitaakka ja biomarkkerit –hankinnaisten, geneettisten ja immunologisten neuropatioiden erottamisen merkitys potilaiden diagnostiikkaan ja hoitoon, väitöskirja 1 500 €
 • Tolonen Marko, lehtori: Lapsen hengitysvaikeuden tunnistamisen ja diagnostisen ajattelun oppiminen, väitöskirja 1 500 €

 

Neurologiarahaston vuoden 2021 apurahat:

 • Andrade Pedro: Biomarkers for epileptogenesis after traumatic brain injury ‐ focus on sleep, väitöskirja 4 500 €
 • Asikainen Aleksanteri, LK: Subaraknoidaalivuodon väestötasoinen ilmaantuvuus sekä subaraknoidaalivuodon hoitokustannukset ja kuolleisuus sairaanhoitopiireittäin, väitöskirja 4 000 €
 • Kokkonen Aleksi, LK: Servikaalisen dystonian aivoverkostot, väitöskirja 4 500 €
 • Seppälä Kerttu, DI: Opioidi-ja serotoniinijärjestelmien osuudet pelon ja mielihyvän kokemisessa ja säätelemisessä, väitöskirja 4 500 €
 • Vallinoja Jaakko, DI: Functional connectivity of the sensori motorsystem in children and adolescents in healthy and diseased brain, väitöskirja 4 500 €

 

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahaston vuoden 2021 apurahat:

 • Eeva Kokkola, LL: Synnynnäisen sytomegaloviruksen pitkäaikaisennuste, väitöskirja 9 000 €
 • Riikka Lindström, PsT: Puheen ja sen prosodisten piirteiden aivoperusta autismikirjossa, postdoc 5 000 €
 • Jael Virtanen, KM: Mentalisaatio ja lapsen haastava käyttäytyminen, väitöskirja 5 500 €

 

Aivosäätiön yleisrahaston vuoden 2021 apurahat:

Suomen Akatemian ja säätiöiden Tieteellä terveyteen (TERVA) -akatemiaohjelma 2018-22:

 • Radiologian professori Vesa Kiviniemi, työryhmä: Dementian hoito veriaivoesteen avauksella glymfaattista puhdistusta parantaen, Oulun yliopisto. 25 500 €.
  • Hankkeesta saavat rahoitusta myös emeritusprofessori, tutkimusjohtaja Kari Alitalo, professori Lauri Eklund, dosentti, TkT, Teemu Myllylä ja väitöskirjatutkija Jari Jukkola
 • Neurofysiologian professori Sampsa Vanhatalo, työryhmä: Imeväisen aivorytmit: Älyvaatteista laskennalliseen analyysiin ja hoidon monitorointiin (RIB), Helsingin yliopisto. 25 500 €. Tästä hankkeesta rahoitusta saavat 2021-22:
  • Anastasia Gallen: Early cascades of neurodevelopment: From infant’s mobility and neural activity to later neurocognition, väitöskirja 13 200 €
  • Einari Vaaras: Datariippumattomien annotointimenetelmien kehittäminen lääketieteelliselle aikasarjadatalle, väitöskirja 15 120 €

 

 

Vuonna 2020 myönnetyt apurahat

Alzheimerrahasto vuoden 2020 apurahat:

1. Asher Sam, väitöskirjatyö: Periodontal Healthfrom Mid-life to Late-life and the Risk for
Cognitive Impairment and Dementia. Itä-Suomen yliopisto.

2. Cajanus Antti LL, väitöskirjatyö: Uudet magneettikuvantamisen sekä verinäytteiden
merkkiaineet otsa-ohimolohkorappeuman erotusdiagnostiikassa ja ennusteen
määrittämisessä, Itä-Suomen yliopisto.

3. Katisko Kasper LL (väit) Post doc: Otsa-ohimolohkorappeutumien ei-geneettiset riskitekijät sekä uudet ennusteelliset ja erotusdiagnostiset merkkiaineet, Itä-Suomen yliopisto.

4. Ollonen Teemu LL, väitöskirjatyö: Hypoksiavasteen vaikutus Alzheimerin tautiin, Oulun yliopisto.

5. Rantapää Minna TtT, FM väitöskirjatyö: Viittomakielisen muistisairaan ihmisen
vuorovaikutus ja sen tukeminen.

6. Ylilauri Maija TtM, väitöskirjatyö: Ravitsemustekijöiden yhteys kognitiiviseen
suoriutumiseen ja muistisairauksien riskiin, epidemiologinen seurantatutkimus, Itä-Suomen
yliopisto.

7. Antila Salli LL, väitöskirjatyö: Meningeal lymphatic vessels in physiological and pathologicalconditions, concentrating on Alzheimer’s disease, Helsingin yliopisto.

Vesa Kaustia rahaston vuoden 2020 apurahat:

1. Paananen Veera, väitöskirjatyö: Työikäisten muistisarauksiin liittyvät toiminnanohjauksenongelmat, Oulun yliopisto.

2. Kurki Samu, väitöskirjatyö: Neuroinflammatoriset mekanismit Alzheimer-tyypin neurodegeneraatiossa ja uusien terapioiden kohteena, Helsingin yliopisto.

Lastenpsykiatrian rahaston vuoden 2020 apurahat:

1. Aatsinki Anna-Katariina LL, väitöskirjatyö: Lapsen mikrobisto, aivojen ja käyttäytymisen kehitys: assosiaatiot ja mahdolliset mekanismit, Turun yliopisto.

2. Mattila Inka LL, VTM, väitöskirjatyö: Gestational diabetes mellitus and early life stress as predictors for neuropsychological development, Turun yliopisto

3. Lehtonen Elina PsM, väitöskirjatyö: Vanhempien ohjannan merkitys autismikirjon lasten katsekontaktin käyttöön, Tampereen yliopisto.

4. Junttila Maria KM, väitöskirjatyö: Autistiset piirteet alakouluiässä ja niiden yhteys
jatkumona nuoreen aikuisikään, Oulun yliopisto.

5. Heikkilä Anna-Riitta LL, väitöskirjatyö: Ulkomailta Suomeen adoptoitujen lasten stressi ja sen vaikutus fyysisiin, psyykkisiin ja psykomotorisiin vasteisiin, Helsingin yliopisto.

6. Saarinen Mari PsL väitöskirjatyö: Cognitive and Psychosocial Recovery in Pediatric Mild Traumatic Brain Injury, Turun yliopisto.

7. Takio Fiia PsT, Post doc: Abnormal gaze behavior as a moderator affecting the early development of top-down self-regulation in autism spectrum disorder, Tampereen yliopisto.

8. Kiviniemi Annukka KM, väitöskirjatyö: Omista vanhemmista luotujen mielikuvien ja
lapsuudenkokemusten yhteys myöhempään psykofyysiseen hyvinvointiin, Oulun yliopisto.

9. Tolonen Tuija PsM, väitöskirjatyö: Large-scale brain networks in adult ADHD multidimensional brain imaging study, Helsingin yliopisto.

Lastenpsykiatrian rahaston Terttu Arajärvi rahasto vuoden 2020 apurahat:

1. Doagu Fatma FM, Post doc: Äidin raskaudenaikaisen mielialavaihtelun vaikutus lapsen DNA metylaatioon, THL.

2. Silver Eero LL, väitöskirjatyö: Varhaiset altisteet, 5-vuotiaiden aivot ja kognitiiviset taidot: aivojen rakenteellinen tutkimus FinnBrain syntymäkohortissa, Turun yliopisto.

Lihastautien rahaston vuoden 2020 apurahat:

1. Rönkkö Julius, väitöskirjatyö: Calcium shannels in motor neuron function and disease,
Helsingin yliopisto.

Neurologiarahaston vuoden 2020 apurahat:

1. Hermelo Ismail, MSc, väitöskirjatyö: Diffuse gliomas pan-cell population studies: from immune to neoplastic cellules, Tampereen yliopisto.

2. Korsun Olesia, MSc, väitöskirjatyö: Sensorimotor networks in Parkinson’s disease: Search for informative biomarkers for predicting individual therapeutic effects. Aalto yliopisto, Espoo.

3. Laaksonen Sini, LL, väitöskirjatyö: MS-taudin patogeneettisten mekanismien selvittäminen aivojen PET-kuvantamisen avulla, Turun yliopisto.

4. Lahti Anna-Maija LL, väitöskirjatyö: Selviytyminen aivoverenvuodon jälkeen ja epilepsia aivoverenvuodon myöhäiskomplikaationa (Long-term survival after primary intracerebral hemorrhage with special reference to post-stroke epilepsy), Oulun yliopisto.

5. Sainio Markus FM, väitöskirjatyö: NEFL puutoksesta johtuvan perinnöllisen
aksonirappeuman molekulaariset mekanismit, Helsingin yliopisto.

6. Timonen Oskari FM, väitöskirjatyö: Whole exome sequencing analysis for clinical epilepsy of patient family trios treated in Kuopio University Hospital, Itä-Suomen yliopisto.

Rinnekodin kehitysvammarahaston vuoden 2020 apurahat:

1. Granö Sirpa TtM, väitöskirjatyö: Kohti gerontologista vammaistyötä, Tampereen yliopisto.

2. Valtasalmi Iidastiina FM, väitöskirjatyö: Saavutettava selkokieli: Kehitysvammaiset henkilöt selkokielen käyttäjäryhmänä, Tampereen yliopisto.

3. Paavola Satu FM, väitöskirjatyö: Puheen sosiaalisen havaitsemisen ja ymmärtämisen
kuntoutus virtuaaliympäristössä, Helsingin yliopisto.

4. Riikka Iisakka KM, väitöskirjatyö: Vaikeimmin kehitysvammaisten ja monivammaisten oppilaiden sosiaalisten taitojen tukeminen, Jyväskylän yliopisto.

Vuonna 2019 myönnetyt apurahat

Alzheimer-rahasto

PhD, Sam Asher, väitöskirjatyö: Periodontal Health and Risk for Cognitive Impairment and Dementia, Itä-Suomen yliopisto.

FM, PsM Leena Heikkinen, väitöskirjatyö: Työikäisten tiedonkäsittelyn vaikeudet ja varhain alkavat etenevät muistisairaudet, Oulun yliopistollinen sairaala.

PsM, Hanna Laakso, väitöskirjatyö: Aivojen pienten suonten taudin neurokognitiivisten oireiden varhainen tunnistaminen, Helsingin yliopisto.

LK Juha-Matti Lehtola, väitöskirjatyö: Uusia silmäperäisiä menetelmiä ja biomarkkereita idiopaattisen normaalipaineisen hydrokefaluksen (iNPH) ja Alzheimerin taudin (AT) varhaisdiagnostiikkaan, Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala

LL Johanna Pitkänen, väitöskirjatyö: Uudet aivokuvantamismenetelmät pienten suonten taudin vakavuuden todentamiseksi, Helsingin yliopisto.

LL Kaisa Pönkä, väitöskirjatyö: Musiikin kuuntelu kuntoutuskeinona muistisairauden varhaisvaiheessa, Turun kaupunginsairaala.

LT Eino Solje, post doc -tutkimukseen: Transcranial magnetic stimulation in diagnostics of dementing diseases, University of Brescia, Italia.

LK Heidi Turunen, väitöskirjatyö: Role of APOE genotype and leukocyte telomere length in the Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER), Itä-Suomen yliopisto.

Vesa Kaustia -rahasto

FM, PsM Minna Alenius, väitöskirjatyö: Suurten aineistojen analyysit muistisairauksien seulonnan tueksi (SAAMS), Helsingin yliopisto

Lastenpsykiatrian tutkimusrahasto

FM, PsM Heidi Backman, väitöskirjatyö: Nuorten psykopatiapiirteet, suojaavat ja riskitekijät, Helsingin yliopisto, HUS.

KM Maria Junttila, väitöskirjatyö: Autistiset piirteet alakouluiässä ja niiden yhteys jatkumona nuoreen aikuisikään, Oulun yliopisto.

FM Lotta Lempinen, väitöskirjatyö: Muutokset lasten psyykkisessä hyvinvoinnissa, kiusaamisessa, yksinäisyydessä sekä palveluiden käytössä 24 vuoden aikana, Turun yliopisto.

PsM Erik Seesjärvi, väitöskirjatyö: CHILD-EXE: Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen lasten toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden häiriöiden arvioinnissa, Helsingin yliopisto.

LL Minna Sucksdorff, väitöskirjatyö: ADHD:n pre- ja perinataaliset riskitekijät, Turun yliopisto

KM Katja Tervahartiala, väitöskirjatyö: Lasten stressinsäätely kotona ja päivähoidossa – yhteydet lapsen temperamenttiin ja sosiaaliseen kompetenssiin – FinnBrain Syntymäkohorttitutkimus, Turun yliopisto.

LL Elina Tiiri, väitöskirjatyö: Lasten ja nuorten kiusaaminen Suomessa ja ulkomailla – yleisyys, riskitekijät ja vaikutukset, Turun yliopisto.

Terttu Arajärvi -rahasto

PsT, Eeva-Leena Kataja, post doc -tutkimukseen: The Development of Emotion Processing and Self-Regulation from Infancy to Toddlerhood: Comparing Data from Turku, Tampere, Malawi, and South Africa, Tampereen yliopisto.

Kehitysvammarahasto

PsT Riikka Lindström, post doc -tutkimukseen: Puheen prosodisten piirteiden havaitsemisen aivoperusta autismikirjossa, Helsingin yliopisto.

PsM: Minna Peltopuro, väitöskirjatyötä varten: Laaja-alaiset oppimisvaikeudet, Jyväskylän yliopisto.

FM Minttu Sauna-aho, väitöskirjatyötä varten: Kehitysvammaisten ihmisten aspiraatio ja dysfagian kuntoutus, Rinnekoti-Säätiön palvelut.

Neurologiarahasto

LL Karri Kaivola, väitöskirjatyö: Lewyn kappale -tautiin liittyvien aivomuutosten geneettinen tausta, Helsingin yliopisto

LL, DI, Janne Kananen, väitöskirjatyö: Toiminnallisen magneettikuvantamisen MREG-datan signaalianalyysi epilepsiassa, Oulun yliopisto.

FM Stina Leskelä, väitöskirjatyö: Autofagian häiriöt C9orf72-toistojaksomonistuman aiheuttamassa otsalohkodementiassa. Itä-Suomen yliopisto.

LL Risto Pohjolan-Pirhonen, väitöskirjatyö: Parkinsonin taudin molekulaariset mekanismit, Helsingin yliopisto.

Yleisrahasto

Suomen Akatemian ja säätiöiden TERVA -apuraha:

Radiologian professori Vesa Kiviniemi, työryhmä: Dementian hoito veriaivoesteen avauksella glymf+aattista puhdistusta parantaen, Oulun yliopisto.

Neurofysiologian professori Sampsa Vanhatalo, työryhmä: Imeväisen aivorytmit: Älyvaatteista laskennalliseen analyysiin ja hoidon monitorointiin (RIB), Helsingin yliopisto.

Vuonna 2018 myönnetyt apurahat

Alzheimerrahasto

FM Fagerlund Ilkka, väitöskirjatyö: Aivo-organoidit Alzheimerin taudin tautimallina, 9.000,00 €, AIV-instituutti, Kuopio

LL Hannonen Sanna, väitöskirjatyö: Aivosairaudet ja silmät: uusia diagnoosimenetelmiä Alzheimerin taudin varhaisdiagnostiikkaan 7.000,00 €, Kuopio.

FM Rosenberg Anna, väitöskirjatyö: Alzheimerin taudin ja dementianennaltaehkäisy eri riskiryhmissä 7.000,00 €, Kuopio.

LK Sirkka Jani, väitöskirjatyö: Liikeaivokuoren toiminta idiopaattisessa normaalipaineisessa hydrokefaluksessa, 7.000,00 €, Kuopio

PsT Hallikainen Ilona, muuhun tutkimukseen, Neuropsykologiset ja toimintakykyä arvioivat mittarit Alzheimerin taudin ehkäisy- ja interventiotutkimuksissa 9.000,00 €, Kuopio.

LT Jokinen Pekka, muuhun tutkimukseen: Normaalipaineisen hydrokefalus: patologiset muutokset, aivojen plastisiteetti ja lymfaattinen järjestelmä 8.000,00 €, Turku.

Vesa Kaustia nimikkorahasto

PsK Saari Toni , väitöskirjatyö: Toimintakyvyn neuropsykologiset ja neuropsykiatriset yhteydet Alzheimerin taudissa ja työikäisten muistioireissa, 12.000,00 €, Kuopio

Lastenpsykiatrian rahasto

LL Päivi Ronkainen, väitöskirjatyö: Lapsen nukkuminen, äidin psyykkinen kuormitus ja istukkakudoksen metabolian säätelyhäiriöt, 6.000,00 €, Kuopio

PsM Eeva Holmberg, väitöskirjatyö: Äidin psyykkinen hyvinvointi, hoivakäyttäytymisen ennustettavuus ja lapsen itsesäätelykyky, 6.000,00 €, Turku

KM Maria Junttila, väitöskirjatyö: Autistiset piirteet alakouluiässä ja niiden yhteys jatkumona nuoreen aikuisikään, 6.000,00 €, Oulu

FM Susanna Kortesluoma, väitöskirjatyö: FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus: Äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen stressinsäätelyjärjestelmään kehittyvissä aivoissa, 6.000,00 €, Turku

PhD Sanju Silwal, väitöskirjatyö: Study of risk factors for Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD): findings from register-based epidemiology and post-trauma population survey, 3.000,00 €, Turku

KM Katja Tervahartiala, väitöskirjatyö: Lasten stressinsäätely kotona ja päivähoidossa – yhteydet lapsen temperamenttiin ja sosiaaliseen kompetenssiin – FinnBrain Syntymäkohorttitutkimus, 3.000,00 €, Turku

Terttu Arajärvi nimikkorahasto

LT Minna Lukkarinen, muu tutkimus: Maternal Stress during Pregnancy and the Risk of Atopic Disorders in
the Offspring — FinnBrain Birth Cohort Study, 2.500,00 €, Turku

KT Erja Rusanen, muu tutkimus, Osa Child-Sleep projektia, 2.500,00 €, Helsinki

Neurologiarahasto

FM Heiskanen Mette, väitöskirjatyö: Solunulkoiset vesikkelit apuna aivovamman diagnosoinnissa, 5.000,00 €, Kuopio

FM Tuisku Jouni, väitöskirjatyö: Neuroinflammaation PET-kuvantamisessa käytettävien analyysimenetelmien kehittäminen ja soveltaminen kliiniseen käyttöön, 5.000,00 €, Turku

LK Kurtelius Arttu, väitöskirjatyö: Aivovaltimoiden aneurysmataudin perinnöllisyys Itä-Suomessa, 4.500,00 €, Kuopio

MSc Anwer Mehwish, väitöskitjatyö: Sushi repeat-containing protein X-linked 2 (SRPX2) – A novel biomarker of traumatic brain injury and post-traumatic epilepsy, 4.500,00 €, Kuopio

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto

PsM Minna Peltopuro, väitöskirjatyö: Laaja-alaiset oppimisvaikeudet, 9.000,00 €, Jyväskylä

FM Ulla-Kaisa Peteri, väitöskirjatyö: Astrosyyttien rooli fragile-X-oireyhtymään liittyvissä hermoston kehityksellisissä häiriöissä, 9.000,00 €, Helsinki.

PsM Ilkka Järvinen, väitöskirjatyö: Syntymäriskeihin liittyvät motorisen kehityksen vaikeudet. Prospektiivinen 40 vuoden seurantatutkimus, 8.000,00 €, Helsinki.

Suomen Akatemia – säätiöyhteistyö: TERVA-hankkeen apurahat

Dos Vesa Kiviniemi et al, Dementian hoito veriaivoesteen avauksella glymfaattista puhdistusta parantaen.

Prof Sampsa Vanhatalo et al, Imeväisen aivorytmit: Älyvaatteista laskennalliseen analyysiin ja hoidon monitorointiin

Vuonna 2017 myönnetyt apurahat

Alzheimerrahasto

Katisko Kasper, lääk. kandidaatti, väitöskirjatyö: Tulehduksen merkitys otsa-ohimolohkorappeumissa, 6.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Lampinen Riikka, FM, väitöskirjatyö: Epigeneettiset muutokset Alzheimerin taudissa: uudenlaisen potilasperäisen tutkimusmallin kehittäminen, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Mattila Heli, LL, väitöskirjatyö: Glymfaattinen pulsaatio etenevissä muistisairauksissa, 7.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Pentikäinen Heikki, TtM, väitöskirjatyö: Kestävyyskunto, lihasvoima ja kognitio ikääntyvillä – FINGER ja DR’s EXTRA -tutkimukset , 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Stephen Ruth, MSc, väitöskirjatyö: The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER): lifestyle intervention, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Toppala Sini, LLväitöskirjatyö: Mikroalbuminuria ja insuliiniresistenssi muistisairauksien riskitekijöinä, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Vuoksimaa Eero, PsT, väitöskirjan jälkeiseen työhön: Episodisen muistin arviointi ja Alzheimerin taudista johtuvan lievän kognitiivisen heikentymisen diagnosointi, 6.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.

Vesa Kaustia -rahasto

Kaipainen Aku, LK, väitöskirjatyö: Alzheimerin taudin diagnostiikka aivojen MRI – kuvantamismenetelmällä sisältäen analyysit  automaattisilla kuvantamisalgoritmeillä sekä näiden korrelaatio likvor – näytteiden  biomarkkereihin, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Teppola-Gurel Heidi, FM, väitöskirjatyö: Aivokuoren hermosoluverkon aktiivisuus ja sen matemaattinen mallinnus, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.

Lastenpsykiatrian rahasto

Launio Sara-Anna, LL, väitöskirjatyö: Psykiatriset oireet, psykopatiapiirteet, stressi ja uhrikokemukset alle 15-vuotiailla poliisille ilmoitetuilla lapsilla 7.000 euroa, henkilökohtaisena apurahana
Mustonen Paula, LL, väitöskirjatyö:  Hiuskortisoli raskaudenaikaisen stressin biomarkkerina ja sen yhteydet lapsen psykososiaaliseen kehitykseen – FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Ronkainen Päivi, LL, väitöskirjatyö: Lapsen nukkuminen, äidin psyykkinen kuormitus ja istukkakudoksen metabolian säätelyhäiriöt, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Sucksdorff Minna, LL, väitöskirjatyö: ADHD:n ja oppimishäiriöiden raskaudenaikaiset ja varhaisvaiheen riskitekijät, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Junttila Maria, KM, väitöskirjatyö: Autistiset piirteet alakouluiässä ja niiden yhteys jatkumona nuoreen aikuisikään, 3.500 euroa henkilökohtaisena apurahana

Terttu Arajärvi –rahasto

Isosävi Sanna, PsM, väitöskirjatyö: Raskaus- ja vauva-aika suuren riskin perheissä: äidin traumakokemusten, mielikuvien ja mielenterveyden rooli ylisukupolvisen haavoittuvuuden välittäjinä, 4.000 euroa henkilökohtaisena apurahana

Neurologiarahasto

Lilja Johanna, FM, väitöskirjatyö: SHANKs as critical regulators of integrin-dependent processes – uncovering the relevance of SHANK3 autism-related mutations at the molecular level, 4.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Mäkinen Jussi, LL, väitöskirjatyö: Epilepsian optimaalinen lääkehoito, 4.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Sucksdorff Marcus, LL, väitöskirjatyö: Neuroinflammaation in vivo kuvantaminen MS-taudissa käyttäen positroniemissiotomografiaa (PET), 4.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Posti Jussi, LT, väitöskirjan jälkeiseen työhön: Tapaturmaisten aivovammojen biokemiallinen diagnostiikka, 3.800 euroa henkilökohtaisena apurahana.

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto

Olli Johanna, TtM, väitöskirjatyö: Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukeva hoitotyön   malli, 10.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Peteri Ulla-Kaisa, FM, väitöskirjatyö: Astrosyyttien rooli hermoston kehityshäiriöiden synnyssä, mallina fragile X oireyhtymä, 10.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Sauna-aho Minttu, FM, väitöskijatyö: Kehitysvammaisten ihmisten aspiraatio ja dysfagian kuntouttaminen, 5.100 euroa henkilökohtaisena apurahana
Kanerva Kaisa, PsM, väitöskirjan jälkeiseen työhön: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus lasten muistin neuropsykologisesta kuntoutuksesta, 2.500 euroa henkilökohtaisena apurahana

Apurahahakemusten arviointityöryhmä
LL, geriatrian erikoislääkäri Satu Ahtiluoto
HLL, EHL Heli-Maija Laine
Professori Laura Hokkanen
Dosentti Mira Karrasch
Muistityön asiantuntija Pertti Riihelä
Rouva Helena Pöyry
Professori Raimo Sulkava
Professori Pentti Arajärvi
Professori Fredrik Almqvist
Professori Hanna Ebeling
KTM Simo Honkanen
Professori Anne Koivisto
Professori Perttu Lindsberg
Professori Kari Majamaa
Professori Risto Roine
Psykologi Esa Chydenius
Varatuomari Jouko Helomaa
Psykologian tohtori Vesa Närhi
FT Elina Rantanen

Vuonna 2016 myönnetyt apurahat

Alzheimer-rahasto

Kankaanpää Jari, LL, väitöskirjatyö (Anne Remes jäävi) 5.000,00 €,  OxLDL vasta-aineet Alzheimerin taudissa ja kardiovaskulaarisairauksissa , Oulun yliopisto
Konttinen Henna, FM, väitöskirjatyö 5.000,00 €, Aivojen tulehdusvaste Alzheimerin taudissa – mikrogliasolumallin kehittäminen potilaiden kantasoluista, Itä-Suomen yliopisto
Nikumaa Henna, sosionomi, väitöskirjatyö, 3.200,00 €, Muistisairas ihminen autonomisena toimijana – oikeudellisen toimintakyvyn tukeminen, Helsingin yliopisto
Hallikainen Ilona, PsT, väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 9.200,00 €, Neuropsykologiset mittarit Alzheimerin taudin interventiotutkimuksissa – osa MIND-AD-hanketta, Itä-Suomen yliopisto
Solje Eino, LK (väit.), väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 10.400,00 €, Systeemisen- ja neuroinflammaation merkitys otsalohkodementian etiologiassa ja erotusdiagnostiikassa, Itä-Suomen yliopisto

Alzheimer-rahasto / Vesa Kaustia -rahasto

Kallio, Eeva-Liisa, PsL, neuropsykologia, väitöskirjatyö, 6.600,00 euroa, Cognitive training program for patients with mild to moderate dementia to improve executive functioning and quality of life – a randomized controlled trial, Helsingin yliopisto

Takkinen Jatta, FM, väitöskirjatyö, 5.000,00 euroa, Uudet PET-kuvantamismerkkiaineet Alzheimerin taudin patologisten muutosten tutkimiseen, Turun PET-keskus, Turun yliopisto

Lastenpsykiatrian rahasto

Kakko Kirsi, LL, lastenpsykiatrian el, väitöskirjatyö, 8.400,00 euroa,  Antipsykoottisen lääkityksen käyttö lastenpsykiatrisilla potilailla, Tampereen yliopisto
Maasalo Katri, LL, väitöskirjatyö, 7.000,00 euroa, Taustatekijät, motorinen aktiivisuus ja toiminnanohjaustaidot lasten mielialahäiriöissä, Helsingin yliopisto
Tervahartiala Katja, kasvatustieteen maisteri, väitöskirjatyö, 6.000,00 euroa, Lasten stressinsäätely kotona ja päivähoidossa – yhteydet lapsen temperamenttiin, sosiaaliseen kompetenssiin ja kielellisiin taitoihin – FinnBrainsyntymäkohorttitutkimus, Turun yliopisto
Borg Anne-Mari, LT, väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 6000,00 euroa, Lapsen psykososiaalisen terveyden arviointimenetelmän (LAPS) psykometriset ominaisuudet ja käyttökelpoisuus, Tampereen yliopisto             

Lastenpsykiatrian rahasto / Terttu Arajärvi –rahasto

Cavonius Diana, TtM, väitöskirjatyö, 3.780,00 euroa, Dialogisen perheohjauksen vaikuttavuus neurokognitiivisia vaikeuksia omaavan lapsen perheissä, Göteborgin yliopisto
Kataja Eeva-Leena, PsM, väitöskirjatyö, 4.000,00 euroa, Onko äidin raskausajan stressi yhteydessä lapsen kasvonilmeisiin suuntautuvaan tarkkaavaisuuteen 8 kuukaudessa iässä, Finnbrain-raskauskohorttitutkimus, Turun yliopisto

Lihastautien rahasto

Lehtokari Vilma, FT, 3.800,00 euroa, Nemaliinimyopatiapotilaiden ravitsemustutkimus, Folkhälsanin tutkimuskeskus

Neurologiarahasto

Marttila Maria, LL, väitöskirjatyö, 3.500,00 euroa, , Pernegen- Perinnölliset polyneuropatiat, kliininen ja molekyyliepidemiologinen tutkimus, Oulun yliopisto
Sihvonen Aleksi, LL, väitöskirjatyö, 4.500,00 euroa, Musiikin kuuntelun vaikutus aivoinfarktin jälkeiseen stressitilaan ja kuntoutumiseen, Turun yliopisto
Tiili Maria, LL, väitöskirjatyö, 5.000,00 euroa, Eteisvärinäpotilaan varfariinihoito -aivokomplikaatiot ja uusiutuva aivoinfarkti (FinWAF-tutkimus), Helsingin yliopisto
Elo Petri, FM, väitöskirjatyö, 5.000,00 euroa, Uusien PET-merkkiaineiden kehittäminen MS-taudin eläinmalleilla, Turun PET-keskus, Turun yliopisto

Rinnekodin kehitysvammatutkimuksen rahasto

Heikkilä Jenni, PsM, väitöskirjatyö, 8.380,00 euroa, Kielihäiriön kuntoutus audiovisuaalisen puheen avulla, Helsingin yliopisto

Olli Johanna, TtM, väitöskirjatyö, 8.380,00 euroa, Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen, Turun yliopisto
Peltopuro Minna, PsM, väitöskirjatyö, 7.800,00 euroa, Laaja-alaiset oppimisvaikeudet, Jyväskylän yliopisto
Puhakka Laura, LL, väitöskirjatyö, 3.850,00 euroa, Synnynnäisen sytomegalovirusinfektion aiheuttama tautitaakka Suomessa, Helsingin yliopisto
Tuomi Emmi, PsM, muu tutkimus, 8.400,00 euroa, Assessing cognition in interaction. A dynamic assessment approach to evaluate persons with multiple and sensory disabilities, Rinnekoti-Säätiö, Jyväskylän yliopisto, Haukeland University Hospital
Karjalainen Katariina, LuK, muu tutkimus, 7.000,00 euroa, CRISPR/Casp9- geenieditoinnin mahdollisuudet AGU- potilaiden iPS- soluissa, THL/Genomiikka ja Biomarkkerit yksikkö, THL Biopankki
Tikkanen Roope, LT, muu tutkimus, 6.7000,00 euroa, , Psykiatrisen sairastavuuden vaikutus kehitysvammaisten henkilöiden itsenäiseen asumiseen ja elämänlaatuun-jatkotutkimus, Rinnekoti-Säätiö
Kaipainen Pekka, FT, muu tutkimus, 3.400,00 euroa, Ylävatsan sairauksien esiintyvyys kehitysvammaisilla, Rinnekoti-Säätiö

Suomen Aivosäätiön yleisrahasto

Kortesluoma Susanna, FM, väitöskirjatyö, 15.000,00 euroa, FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus: Äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen stressinsäätelyjärjestelmään kehittyvissä aivoissa, väitöskirjatyö, Turun yliopisto
Tolonen Anna-Kaisa, FM, väitöskirjatyö, 10.000,00 euroa, Kuulokojeita ja sisäkorvaistutteita käyttävien lasten fonologiset ja leksikaaliset taidot, väitöskirjatyö, Oulun yliopisto

Apurahahakemusten arviointityöryhmät:

Alzheimerrahasto ja muistisairaudet
Geriatrian erikoislääkäri Satu Ahtiluoto
Dosentti Mira Karrasch
HLL, EHL Heli-Maija Laine
Rouva Helena Pöyry
Professori Anne Remes
Muistityön kehittäjä Pertti Riihelä
Professori Raimo Sulkava

Lastenpsykiatrian rahasto
Professori Fredrik Almqvist
Professori Hanna Ebeling
KTM Simo Honkanen

Lihastautien tutkimusrahasto
Professori Bjarne Udd
Professori Leena Haataja
Lihastautiliiton liittohallituksen puheenjohtaja Outi Rautalin
Dosentti Carina Wallgren-Pettersson
Sosiaalineuvos Markku Niemelä

Neurologiarahasto
Dosentti Anne Koivisto
Professori Perttu Lindsberg
Professori Kari Majamaa
Professori Risto Roine

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto
Psykologi Esa Chydenius
Varatuomari Jouko Helomaa
Dosentti Anu Jalanko
Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Hannele Koillinen
Psykologian tohtori Vesa Närhi
Professori Simo Vehmas

Aivosäätiön yleisrahasto
Lääkintöneuvos Markus Kaski, puheenjohtaja
Professori Eeva Aronen
Dosentti Mira Karrasch
Dosentti Tapani Keränen
Professori Kari Majamaa
Professori Anne Remes
Professori Hilkka Soininen
Professori Tuula Tamminen

Vuonna 2015 myönnetyt apurahat

Alzheimerrahasto

Lääketieteen lisensiaatti Riikka Rytty, tutkijakoulutettava Oulun yliopisto, 9.500,- euroa
Toiminnallinen magneettikuvaus otsa-ohimolohkorappeumassa.

Psykologian maisteri Noora – Maria Suhonen, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, 9.500 euroa
Otsa-ohimolohkorappeumat: neuropsykologinen näkökulma

Lääketieteen tohtori Nina Kemppinen, TYKS PET-keskus, Turku, 5.000,- euroa
Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability – Positron Emission Tomography and Cerebrospinal Fluid Sub-Study (FINGER PET-CSF).

Filosofian maisteri, erikoistutkija Sara Liljander, HUS-Kuvantaminen, kliininen neurofysiologia, Jorvin sairaala, 5.000,- euroa
Alzheimerin taudin varhaisdiagnostiikka käyttäen auditiivisia tapahtumapotentiaaleja.

Terveystieteiden maisteri Nora Ruokostenpohja, Itä – Suomen yliopisto, 5.000,- euroa
Muistisairaiden henkilöiden omaishoitajien saama tuki – Toimiiko sosiaali- ja terveyshuollon palvelujärjestelmä?

Psykologian maisteri, neuropsykologiaan erikoistuva Laura Vaskivuo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, (osa FINGER–tutkimusta), 5.000,- euroa
Subjektiiviset muistioireet muistisairauksien varhaisessa toteamisessa ja ehkäisyssä.

LASTENPSYKIATRIAN RAHASTO

Lääketieteen lisensiaatti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Kakko Kirsi,
Tampereen yliopistollinen sairaala, lastenpsykiatrian vastuualue/ Tampereen yliopisto 5.500 euroa
Väitöskirjatyö: Antipsykoottisen lääkityksen käyttö lastenpsykiatrisilla potilailla

Lääketieteen lisensiaatti Katri Maasalo, HUS Lastenpsykiatrian poliklinikat, Helsingin yliopisto, 5.000,0 euroa
Väitöskirjatyö: Taustatekijät, motorinen aktiivisuus ja toiminnanohjaustaidot lasten mielialahäiriöissä

Lääketieteen lisensiaatti, lastenpsykiatriaan erikoistuva Paula Mustonen, TYKS, Turku Brain and Mind Center, 5.000,00 euroa
Väitöskirjatyö: Raskaudenaikainen stressi ja lapsen psykososiaalinen kehitys – hiuskortisoli varhaisen stressin biomarkkerina

Lääketieteen lisensiaatti Päivi Ronkainen, Kuopion yliopistollinen sairaala, Lastenpsykiatrian poliklinikka, 5.500,00 euroa
Väitöskirjatyö: Lapsen nukkuminen, äidin psyykkinen kuormitus ja istukkakudoksen metabolian säätelyhäiriöt

Terttu Arajärvi rahasto

Lääketieteen lisensiaatti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jaana Alakortes, OYS, Lastenpsykiatrian klinikka, Oulu, 4.000,- euroa
Väitöskirjatyö: Varhaisten psyykkisten oireiden tunnistaminen ja esiintyminen pohjoissuomalaisilla pojilla ja tytöillä

Neurologiarahasto

Lääketieteen lisensiaatti, neurologiaan erikoistuva lääkäri Leena Kämppi, HUS, HYKS neurologian klinikka, Helsinki, 6.000,00 euroa
Väitöskirjatyö: Status epilepticuksen hoidon viiveet ja niiden vaikutus ennusteeseen

Dosentti, LT, Juho Joutsa, Massachusetts General Hospital (MGH) Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Harvard Medical School, 6.900,00 euroa
Muu tutkimus: Noninvasive stimulation of the brain dopamine system: A study combining neuromodulation to multimodal neuroimaging

Rinnekodin Kehitysvammatutkimusrahasto

Psykologi, psykologian maisteri, Jenni Heikkilä, Helsingin yliopisto, 7.500,00 euroa
Väitöskirjatyö: Kielihäiriön kuntoutus audiovisuaalisen puheen avulla

Lääketieteen lisensiaatti Laura Puhakka, HUS, Lasten ja nuorten sairaala, 3.000,00 euroa
Väitöskirjatyö: Synnynnäisen sytomegalovirusinfektion seulontatutkimus.

Dosentti Katja Kanninen, A.I.Virtanen -instituutti, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, 5.000,00 euroa
Muu tutkimus: Kantasolujen erilaistumishäiriö kehityksellisen poikkeavuuden aiheuttajana.

Psykologi, psykologian maisteri Riia Ikonen-Lindblom, Tutkimus liittyy Niilo Mäki Instituutin ja Kehitysvammaliiton toteuttaman Laaja-alaiset oppimisvaikeudet hankkeen yhteydessä kerättyyn aineistoon, 5.000,00 euroa,
Muu tutkimus: Lievästi kehitysvammaisten ja yleisiltä kognitiivisilta taidoiltaan samanlaisten ei-kehitysvammaisten nuorten väliset erot neuropsykologisissa ja akateemisissa taidoissa.

Lääketieteen lisensiaatti, diplomi-insinööri Ulrika Roine, Helsingin yliopisto, 4.000,00 euroa.
Muu tutkimus: Aivojen mikrorakenteen ja konnektiivisuuden muutokset juveniilissa neuronaalisessa seroidilipofuskinoosissa (JNCL).

Lääketieteen tohtori Roope Tikkanen, Rinnekoti-Säätiö, 6.000,00 euroa.
Muu tutkimus: Psykiatrisen sairastavuuden vaikutus kehitysvammaisten henkilöiden itsenäiseen asumiseen ja elämänlaatuun.

Terveystieteiden maisteri Hanna-Mari Karhumaa, Department of Intellectual and Developmental Disabilities, MTRO Therapeutic Services, Nashville, Tennessee, USA, 600,00 euroa.
Muu tutkimus: Monivammaisten aikuisten kehitysvammaisten ravitsemuksessa on parannettavaa.

Suomen Aivosäätiön keskusrahasto

Filosofian maisteri Oikkonen-Köngäs Jaana, Helsingin yliopisto, lääketieteellisen genetiikan osasto, Helsinki, 4.800,00 euroa
Väitöskirjatyö: Genomiset metodit musiikin biologisen taustan tutkimuksessa

Yliopistotutkija Tiina Pirttimäki, A. I. Virtanen instituutti, Itä-Suomen yliopisto, 20.000,00 euroa
Muu tutkimus: Funktionaalinen magneettikuvaus ja EEG epilepsiamalleissa

Vuonna 2014 myönnetyt apurahat

Alzheimerrahasto

Lääketieteen yo Ramona Haanpää, Itä-Suomen yliopisto,3000 euroa, CERAd tehtäväsarja ja aivojen uudet kuvantamismenetelmät psyykkisten sairauksien ja otsa-ohimolohkodementian erotusdiagnostiikassa.

Lääketieteen kandidaatti Fanni Haapalinna, Itä-Suomen yliopisto, 4200 euroa, Aivo-selkäydinnesteen Alzheimerin taudin biomarkkerit muistisairauksien kliinisessä diagnostiikassa.

Lääketieteen kandidaatti Eino Solje, Itä-Suomen yliopisto, 4200 euroa,Otsa-ohimolohkorappeumien yleisimmän geneettisen syyn – C9ORF72 toistojakson – kliiniset ilmentymät.

Lääketieteen lisensiaatti Sonja Sulkava, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 4200 euroa, Työuupumus ja Alzheimerin taudin riski – yhteinen geneettinen tausta ja ennustevaikutus pitkittäisessä asetelmassa.

Vesa Kaustia –rahasto

Lääketieteen lisensiaatti Laura Ekblad, PET-keskus, Turun yliopisto, 5000 euroa, Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden vaikutus muistiin.

Filosofian maisteri Noora Salmi, PET-keskus, Turun yliopisto, 5000 euroa, Alzheimerin taudin varhainen havaitseminen: kaksostutkimus.

Neurologiarahasto

Filosofian maisteri Mikko Muona, Helsingin yliopisto, 4000 euroa, Harvinaisten epilepsiaoireyhtymien molekyyligeneettisen taustan selvittäminen.

Filosofian maisteri Jari Saksi, Helsingin yliopisto, 4000 euroa, Geenien ilmentymismuutokset oireilevan kaulavaltimoateroskleroosin ja aivoinfarktin taustalla.

Filosofian maisteri Susanne Vainio, PET-keskus, Turun yliopisto, 4000 euroa, Multippeliskleroosin lääke- ja PET-merkkiaineiden arviointi neuroinflammaatiomalleissa.

Filosofian tohtori Sofya Ziyatdinova, A.I.Virtanen –instituutti, Itä-Suomen yliopisto, 4000 euroa, Effects of antiepileptic drugs and dietary supplementation on epileptogenesis and epileptic brain activity in a mouse model of Alzheimer’s disease.

Terttu Arajärvi –rahasto

Lääketieteen lisensiaatti Jaana Alakortes, Oulun yliopistollinen sairaala, 7000 euroa, Varhaisten psyykkisten ongelmien tunnistaminen ja esiintyminen pohjoissuomalaisilla pojilla ja tytöillä.

Lastenpsykiatrian rahasto

Psykologian maisteri Elina Jokiranta, Turun yliopisto. Tutkimustyöhön myönnettiin apuraha myös Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahastosta, 8000 euroa, Väitöskirja Autismikirjon häiriöiden riskitekijät pohjautuen hankkeeseen: FIPS-A (Finnish Prenatal Study of Autism Spectrum Disorders).

Lääketieteen lisensiaatti Susanna Leivonen, Turun yliopisto, 7000 euroa, Touretten oireyhtymään ja muihin tic-häiriöihin liittyvät pre- ja perinataaliriskitekijät. (FIPS-TIC, Finnish prenatal study of Tourette syndrome and other tic disorders.

Luonnontieteiden kandidaatti Lotta Lempinen, Lastenpsykiatrinen tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 8000 euroa, Onko lastenpsykososiaaliset ongelmat ja palveluiden käyttö muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana?

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi, Itä-Suomen yliopisto, 3500 euroa, Lasten ja nuorten ADHD:n diagnostiikan ja hoidon käytännöt Suomessa – FinADHD-study.

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto

Dosentti Maija Castren, Helsingin yliopisto, 3340 euroa, Potilaskohtaisten hermoston kantasolujen ärtyvyyden muutokset hermoverkkojen toiminnallisten häiriöiden taustalla.

Psykologian maisteri Jenni Heikkilä, Helsingin ja Jyväskylän yliopisto, 5000 euroa, Kielihäiriön kuntoutus audiovisuaalisen puheen avulla.

Dosentti Tuula Hurtig, Oulun yliopistollinen sairaala, 5000 euroa, Lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen – psykososiaalinen hyvinvointi ja syrjäytymisriski seurantatutkimuksen valossa sekä normaaliväestöllä että kahdella osittain päällekkäisellä erityisryhmällä: autismikirjo ja kehitysvammaisuus.

Terveystieteiden maisteri Johanna Olli, Turun yliopisto, 5000 euroa, Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen.

Filosofian maisteri Olli Pietiläinen, Suomen molekyylilääketieteen Instituutti, Helsingin yliopisto, 3000 euroa, Kehitysvammaisuuden ja vakavien neuropsykiatristen sairauksien geneettinen tausta Suomalaisessa väestössä.

Dosentti Antti Teittinen, Kehitysvammaliitto, 5000 euroa, Kehitysvammaisten ihmisten osallisuus/yksinäisyys – miten vahvasti kehitysvammaiset ihmiset kokevat olevansa mukana lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa?

Psykologian maisteri Emmi Tuomi, Rinnekoti-Säätiö, Itä-Suomen yliopisto, 5800 euroa, Aistimonivammaisen henkilön kognition arviointi – Vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen lähestymistapa.

Vuonna 2013 myönnetyt apurahat

Terttu Arajärvi -rahasto

Jenni Fyrsten, Oulun yliopisto, 6000 €, Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyvyys Oulun läänissä asuvilla lapsilla

Lastenpsykiatrian rahasto

Marie Korhonen, Tampereen yliopisto, 6000 €, Äidin masennuksen vaikutus nuoruusikäisen lapsen sosioemotionaaliseen toimintakykyyn ja oireiluun sekä lapsen oireilun jatkuvuutta 4–5-vuoden iästä 16 vuoden ikään.

Susanna Leivonen, Turun lastenpsykiatrinen tutkimuskeskus, 6000 €, pre- peri- ja postnataalisten tekijöiden yhteys Touretten oireyhtymään ja muihin nykimishäiriöihin

Anita Puustjärvi, Itä-Suomen yliopisto, 4000 €, Lasten ja nuorten ADHD:n diagnostiikan ja hoidon käytännöt Suomessa.

Nina Pyykkönen, Turun yliopisto, 2000 €, Äidin mentalisaatiokyky varhaisessa vanhemmuudessa sekä normatiivisten että korkean riskin äitien kohdalla FinnBrain-tutkimus.

Maria Rönkä, Oulun yliopisto, 3000 €, Lapsen valmisteleminen rikosselvittelyyn liittyviin oikeuspsykologisiin haastatteluihin ja lapsen haastateltavuuden arvio

Neurologiarahasto

Suvi Hokkanen, Cambridgen ja Helsingin yliopisto, 5000 €, Hippokampaaliskleroosi – ongelmallinen ja vähän tunnettu, hyvin iäkkäiden ihmisten dementiaa aiheuttava sairaus

Koskinen Suvi, Helsingin yliopisto, 3000 €, Kaulavaltimoahtauman radiologinen arviointi

Teemu Luoto, Tampereen yliopisto, 3000 €, Akuutin, lievän aivovamman saaneiden potilaiden kliininen arviointi.

Tiina Remes, Oulun yliopisto, 5000 €, Lasten aivokasvainten hoitojen myöhäisvaikutukset

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto

Tuula Hurtig, Oulun yliopisto, 14 960 €, Lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen – psykososiaalinen hyvinvointi ja syrjäytymisriski seurantatutkimuksen valossa sekä normaaliväestöllä että kahdella osittain päällekkäisellä erityisryhmällä: autismikirjo ja kehitysvammaisuus

Kaisa Kanerva, Helsingin yliopisto, 4400 €, Työmuisti ja varhaiset koulutaidot esikouluikäisillä lapsilla

Johanna Olli, Turun yliopisto, 6400 €, Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen

Elzbieta Plonka-Poltora, 7630 €, Do anti-epileptic medications (Valproates and Lamotrigine) increase the risk of atherosclerosis-A case-control study?

Krista Wallenius, Oulun yliopisto, 9600 €, Lasten bilateraalinen sisäkorvaistutehoito Suomessa: Kuulovikaisten lasten pragmaattinen kehitys 4–6 vuoden iässä

Outi Äyräs, Helsingin yliopisto, 3000 €, Alkuraskauden niskaturvotuksen merkitys sikiön epämuodostumien seulontamenetelmänä ja vaikutus lasten pitkäaikaisennusteeseen

Apurahahakemusten arvioinnista vastasivat:

Professori Timo Ahonen, professori Eeva Aronen, dosentti Maija Castren, psykologi Esa Chydenius, professori Irina Elovaara, dosentti Anu Jalanko, professori Perttu Lindsberg, professori Kari Majamaa, professori, emerita Irma Moilanen, professori Anne Remes, professori Risto Roine, professori Andre Sourander ja professori Tuula Tamminen.

Vuonna 2012 myönnetyt apurahat

Alzheimerrahasto

Kämäläinen Anna LK Biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien erotusdiagnostiikassa 3 050,00 €

Lastenpsykiatrian rahasto

Hurtig Tuula FT Autismikirjon häiriöt – seurantatutkimus lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen 3 000,00 €

Ilola Anna-Marja LL Lasten kiusaaminen: esiintyvyys, taustatekijät ja pitkäaikaisvaikutukset 4 500,00 €

Mara Anniina PsM Globaali ja lokaali visuaalinen prosessointityyli lapsilla ja nuorilla, joilla on Aspergerin oireyhtymä 1 400,00 €

Timonen-Soivio Laura LL FIPS-A, Finnish Prenatal Study of Autism spectrum disorders-synnynnäiset rakennepoikkeavuudet ja äidin raskaudenaikainen lääkitys v. 1987-2005 syntyneillä ASD lapsilla 3 000,00 €

Urrila Anna-Sofia LT Nuorten uni ja depressio 3 000,00 €

Terttu Arajärvi -rahasto: juhla-apuraha myönnettiin 25.5.2012

Mäntymaa Mirjami LT 10.000,00

Neurologiarahasto

Annunen-Rasila Johanna LT Vimentiini-ELISA-menetelmän soveltuvuus neurologisten sairauksien diagnostiikkaan 4 000,00 €

Joutsa Juho LL (väit.) Dopaminergic reward mechanisms in pathological gambling – Pelihimon neurobiologia 4 000,00 €

Roine Ulrika LL, DI Molecular genetics and neuroimaging study of autism spectrum disorders –Aspergerin oireyhtymään liittyvien molekyyligeneetisten ja aivojen anatomisten poikkeavuuksien tutkiminen. 2 400,00 €

Suoranta Sanna LL Imaging findings of Unvenicht-Lundborg disease (EPM 1) elucidate the role of cystatin B gene (CSTB) in humas — Unverricht-Lundborgin taudin (EPM1) kuvantamislöydökset luustossa ja aivoissa – Kystatiini B-geenin (CSTB) merkitys ihmiselimistössä 2 400,00 €

Rinnekodin kehitysvammarahasto

Castren Maija Dos Autismin taustaa selvittävä tutkimus; glutamaattivasteisten solujen erilaistumishäiriö kehityksellisten häiriöiden aiheuttajana 16 850,00 €

Kanerva Kaisa PsM Työmuisti ja matematiikan oppiminen lapsilla ja nuorilla 4 800,00 €

Kanninen Katja FT Kantasolut lasten hermostosairauden tutkimuksessa 5 400,00 €

Kantojärvi Katri TTM Autismin geneettisen taustan selvittäminen suomalaisessa väestössä 2 600,00 €

Lindström Riikka PsM Puheen tunnetilan havaitsemisen aivoperusta autismikirjossa 12 800,00 €

Mara Anniina Globaali ja lokaali visuaalinen prosessointityyli lapsilla ja nuorilla, joilla on Aspergerin oireyhtymä 1 600,00 €

Vuonna 2011 myönnetyt apurahat

Katja Airaksinen, LL, Helsinki, 3000 €, Aivostimulaattorihoitojen vaikutusmekanismit Parkinsonin taudissa

Anne-Mari Borg, LL, Tampere, 19 500 €, Lapsen erityisen tuen tarpeen tunnistaminen perusterveydenhuollossa

Maija Castrén, Dos, Helsinki / Espoo, 8680 €, Autismin taustaa selvittävä tutkimus

Johanna Helenius, LT, Harward/USA, 2000 €, Aivoinfarkti ja sydän – Heart and Brain Project: NIH-rahoitteinen 5-vuotinen tutkimus

Juha Huhtakangas, LL, Oulu, 2000 €, Primaarin aivoverenvuodon ennuste, tyrehdytyshoito ja komplikaatioiden esto

Jarmo Hämäläinen, FT, Jyväskylä, 3000 €, Puheen ymmärtämisen aivomitat

Anna Kämäläinen, Lääk. kand., Kuopio, 2000 €, Biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien erotusdiagnostiikassa

Leealaura Leskelä, FM, Herlsinki, 1580 €, Selkokieli vuorovaikutuksen tukena. Keskustelunannalyyttinen tutkimus lievästi kehitysvammaisten henkilöiden ja kehitysvamma-alan ammattilaisten vuorovaikutuksesta sekä selkokielen sovellettavuudesta ymmärtämisen kannalta haastaviin tilanteisiin.

Maarit Lind, Ttm, Espoo, 4740 €, Kehitysvammaisten yksityisyys palveluasumisessa

Otto Manninen, FM, Helsinki, 2000 €, Kuvantamistutkimus etenevän myoklonusepilepsian (EPM1) muuntogeenisessä hiirimallissa

Katja Myllymaa, FT, Kuopio, 5400 €, Uudentyyppisen EEG-monitorointipannan soveltuvuus status epilepticusja subaraknoidaalivuotopotilaiden tilan seurannassa

Hanna M. Ollila, FM, Helsinki, 2000 €, Unen ja univajeen geneettisen säätelyn selvittäminen ja mekanismit

Anna Naukkarinen, FM, Helsinki, 5400 €, Suomalaiseen tautiperintöön kuuluvan tibiaalisen lihasdystrofian (TMD) histopatologinen karakterisointi

Ossi Nerg, LL, Kuopio, 3000 €, Normaalipaineista hydrokefaliaa (NPH) sairastavan kognitiivinen profiili CERAD-seulontatestissä

Sanna Oksanen, Psyk.maist., Helsinki, 14 200 €, Vanhemman trauman käsittely ennustamassa varhaisen vuorovaikutuksen ja lapsen itsesäätelyn kehittymistä ensimmäisen vuoden aikana: pitkittäistutkimus pakolaisperheissä

Merja Soilu-Hänninen, Dos, Turku, 2000 €, D-vitamiinin vaikutusmekanismit MS-taudissa

Tarja Sorvali, LL, Tampere, 10 000 €, Äidin masennuksen yhteys tyttären tunne-elämän kehittymiseen ja tunteiden säätelykykyyn koulun aloittamisiässä

Sonja Sulkava, Lääk. kand., Helsinki, 2600 €, Työuupumuksen geneettinen tausta ja yhteys Alzheimerin tautiin

Anna Urrila, LT, Helsinki, 9000 €, Nuorten uni ja depressio (nimilyhennelmä: ADSLEEP)

Susanna Ylönen, FM, Oulu, 2000 €, Parkinsonin taudin mitokondriaalinen genetiikka

Vuonna 2011 myönnetyt apurahat

Ahtiluoto Satu Diabeteksen ja heikentyneen sokeriaineenvaihdunnan vaikutukset kognitiiviseen heikentymiseen, dementiaan ja rakenteellisiin aivomuutoksiin. 4 000,00

Laitala Venla Vanhuusiän muistin heikentymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden genetiikka 1 500,00

Paajanen Teemu Neuropsykologia ja magneettikuvaus lievän kognitiivisen heikentymisen ja Alzheimerin taudin varhaisessa tunnistamisessa 1 500,00

Alakortes Jaana Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyvyys Oulun läänissä asuvilla lapsilla 10 000,00

Fyrsten Jenni Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyvyys Oulun läänissä asuvilla lapsilla 10 000,00

Gyllenberg David Lapsuusajan ennustekijät sairaanhoidolle ja psyykelääkkeiden käytölle ja kustannuksille 9 000,00

Lehti Venla Lisääntymisterveyteen liittyvän riskikäyttäytymisen ennustetekijät 5 000,00

Raaska Hanna Väitöskirjatyö: Reaktiivisen kiintymyssuhdehäiriön piirteiden yhteydet lasten taustatietoihin ja muuhun psyykkiseen oireiluun Suomeen ulkomailta adoptoiduilla lapsilla” 8 000,00

Auvinen Eeva JCV-polyoomavirusdiagnostiikka PMLE-taudin monitoroinnissa 2 000,00

Elovaara Irina Immunologiset biomerkkiaineet ja uudet kuvantamismenetelmät MS-taudin diagnostiikassa ja hoidossa. 5 000,00

Huhtakangas Juha Primaarin aivoverenvuodon ennuste, tyrehdytyshoito ja komplikaatioiden esto 2 000,00

Ijäs Petra Geenien ilmestymisen muutokset oireisessa kaulavaltimoahtaumassa 5 000,00

Jokinen Pekka Parkinsonin tauti ja kognitiivisten toimintojen heikentyminen 4 000,00

Kruger Johanna Varhain alkavan Alzheimerin taudin ja otsalohkodegeneraation molekyyligeneettinen tutkimus. 2 000,00

Laitala Venla Vanhuusiän muistin heikentymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden genetiikka 4 000,00

Metso Tiina Kaulavaltimodissektoitumien epidemiologia, geneettinen tausta, taudinkuva, hoito ja ennuste 4 000,00

Palmio Johanna Lihastautien erityisdiagnostiikka ja hoitokokeiluihin valmistautuminen 2 000,00

Putaala Jukka Nuorten aivoverenkiertohäiriöt 5 000,00

Shulga Anastasia Neurotrofiinireseptori p75 lisääntyneen ekspression mekanismi keskushermoston vaurion jälkeen, ja sen yhteys neurotrofiinien hermosolujen apoptoosia estävään vaikutukseen 2 000,00

Louhivuori Verna Hermoston kantasolujen erilaistumisen mekanismien ymmärtäminen normaalioloissa sekä fragile X oireyhtymän hiirimallissa 4 500,00

Maunu Jonna Pikkukeskosten vaurioherkät aivot – havaintoja PIPARI-tutkimuksesta 1 500,00

Paavola Liisa Neurocognitive profiles in Salla disease; A clinical follow-uo study of a Finnish patent sample 4 500,00

Sakaewan Ounjaijean Potential role of arachidonic acid, cyclooxygenase, prostaglandin E and glutathione as a drug target in Valproic acid treated mental disable subjects 9 500,00

Lahjoita aivotutkimukseen

Lahjoita

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeemme ilmestyy 8-10 kertaa vuodessa.
Se sisältää uutisia aivotutkimuksesta, tutkijoista ja apurahoista
sekä tapahtumistamme, kampanjoistamme ja muusta toiminnastamme.